Semafor red Tovar odošleme: 22. 7. 2024 zavrieť
CZSKPL

RÁJ PNEU® 100% ONLINE

28 LET Tradice, zkušenosti

Položiek v košíku 0 ks
Cena tovaru v košíku s DPH:

€ 0,00

Internetová zľava: 1%

Maloobchodné ceny

Obchodné podmienky | O nás | RAJ PNEU SK

RAJ PNEU SKO násObchodné podmienky

Obchodné podmienky

Obchodné podmienky

 VŠEOBECNÉ OBCHODNÉ PODMIENKY

obchodné spoločnosti
K & K PNEU s.r.o.

 

se sídlom Hlavní 1610, 739 34 Šenov

identifikačné číslo: 258 71 137

zapísanej v obchodnom registri vedenom na KS Ostrava, oddíl C, vložka 23720

pre predaj tovaru prostredníctvom on-line obchodu umiestneného na internetovej adrese www.rajpneu.sk


1. KONTAKTNÉ ÚDAJE PREDÁVAJÚCEHO

 

Názov: K & K PNEU s.r.o.

Sídlo: Hlavní 1610, 739 34 Šenov (u Ostravy)

IČ: 258 711 37 DIČ: CZ258 711 37

Zapísaná: v obchodnom registri vedenom na KS Ostrava, oddíl C, vložka 23720

Telefón: +420 596 887 448, +420 604 750 150

E-mail: senov@rajpneu.sk; info@rajpneu.sk

Kontaktná adresa: Hlavní 1610, 739 34 Šenov (u Ostravy)


Zoznam prevádzok: 

1. K & K PNEU s.r.o. – Šenov

IČP: 1001374118

Hlavní 1610, 739 34 Šenov (u Ostravy)


2. K & K PNEU s.r.o. – Ostrava

IČP: 1001374100

Česká 3145/51, 700 30 Ostrava – Zábřeh

Prevádzková doba: pondelok - piatok: 8:00 – 17:00

sobota - nedeľa: ZATVORENÉ

 

Predávajúci sa zaväzuje na písomnú alebo elektronickú korešpondenciu zo strany kupujúceho reagovať bezodkladne, najneskôr v lehote dvoch pracovných dní.

 

Ďalšie informácie nájdete na webovej stránke www.rajpneu.sk  

 

2.  ÚVODNÉ USTANOVENIA

 

2.1. Tieto obchodné podmienky (ďalej len "obchodné podmienky") obchodnej spoločnosti K & K PNEU s.r.o., so sídlom Hlavní 1610, 739 34 Šenov, identifikačné číslo: 258 711 37, zapísanej v obchodnom registri vedenom na KS Ostrava, oddiel C, vložka 23720 ( ďalej len "predávajúci") upravujú v súlade s ustanovením § 1751 ods. 1 zákona č. 89/2012 Zb. občiansky zákonník (ďalej len "občiansky zákonník") vzájomné práva a povinnosti zmluvných strán vzniknuté na základe kúpnej zmluvy (ďalej len " kúpna zmluva ") uzatvárané medzi predávajúcim a inou osobou (ďalej len" kupujúci ") prostredníctvom internetového obchodu predávajúceho alebo v súvislosti s uzatvorením kúpnej zmluvy. Internetový obchod je predávajúcim prevádzkovaný na webovej stránke umiestnené na internetovej adrese www.rajpneu.sk (ďalej len "webová stránka"), a to prostredníctvom rozhrania webovej stránky (ďalej len "webové rozhranie obchodu").

 

Kupujúcim je spotrebiteľ alebo podnikateľ, ktorý sa podľa čl. 3 týchto všeobecných obchodných podmienok (ďalej len "VOP") zaregistruje na webovej stránke.

 

Spotrebiteľom je každý človek, ktorý mimo rámca svojej podnikateľskej činnosti alebo mimo rámca samostatného výkonu svojho povolania uzatvára zmluvu s predávajúcim alebo s ním inak koná. Právne vzťahy medzi predávajúcim a spotrebiteľom sa okrem týchto obchodných podmienok riadia najmä príslušnými ustanoveniami Občianskeho zákonníka.

 

Podnikateľom je ten, kto samostatne vykonáva na vlastný účet a zodpovednosť zárobkovú činnosť živnostenským alebo obdobným spôsobom so zámerom činiť tak sústavne za účelom dosiahnutia zisku. V súlade s ustanovením § 420 ods. 2 Občianskeho zákonníka je na účely aplikácie ustanovenia § 1963 Občianskeho zákonníka považovaná za podnikateľa tiež každá osoba, ktorá uzatvára zmluvy súvisiace s vlastnou obchodné, výrobné alebo obdobnou činnosťou či pri samostatnom výkone svojho povolania, prípadne osoba, ktorá koná v mene alebo na účet podnikateľa.

 

Veľkoobchodné spolupráca je spolupráca s podnikateľom, ktorý prevádzkuje pneuservis a písomne alebo elektronicky poslal kópiu živnostenského listu s kontaktnými údajmi prodávajícímua ten ho zaregistroval na webovom rozhraní obchodu ako veľkoobchodného partnera.

 

2.2. Objednávkou sa rozumie návrh na uzavretie zmluvy, ktorý urobí kupujúci prostredníctvom internetového obchodu umiestneného na webovej stránke. Kupujúci vykonaním objednávky potvrdzuje, že sa zoznámil s týmito VOP "), ktorých neoddeliteľnú súčasť tvorí reklamačný poriadok dostupný na http://www.rajpneu.cz/informace-reklamace a v ktorých texte (čl. 15 VOP) sú obsiahnuté aj informácie o spracovanie osobných údajov kupujúceho predávajúcim, a že s nimi výslovne súhlasí a želá si byť ustanoveniami VOP viazaný, a to v znení účinnom v okamihu uskutočnenia objednávky.
 Predávajúci výslovne upozorňuje, že súhlas kupujúceho so spracovaním jeho osobných údajov v rozsahu podľa ustanovenia čl. 15 VOP kupujúci nemusí poskytnúť; poskytnutia súhlasu je dobrovoľné a nepodmieňuje uskutočnenia objednávky, resp. uzavretie kúpnej zmluvy kupujúceho s predávajúcim. Pokiaľ kupujúci pri vykonaní objednávky súhlas so spracovaním osobných údajov v rozsahu podľa čl. 15 VOP neposkytne, nie je viazaný tými ustanoveniami čl. 15 VOP, ktoré oprávňujú predávajúceho spracovávať osobné údaje kupujúceho v rozsahu ak účelom, ku ktorým je podľa príslušných všeobecne záväzných právnych predpisov ( najmä zákon č. 101/2000 Zb. o ochrane osobných údajov) nutný súhlas subjektu osobných údajov.  

 

Kúpnou zmluvou sa rozumie záväzná zmluva medzi predávajúcim a kupujúcim, na základe ktorej je predávajúci povinný dodať kupujúcemu tovar označený v objednávke a kupujúci je povinný predávajúcemu uhradiť kúpnu cenu predmetného tovaru.

 

Zmluvou o užívaní webového rozhrania obchodu je zmluva, ktorá vznikne medzi kupujúcim a predávajúcim okamihom registrácie kupujúceho podľa čl. 3 VOP na webovej stránke.

 

2.3. Kupujúci berie na vedomie, že mu registráciou, uskutočnením objednávky ani kúpou tovaru, ktorá je v obchodnej ponuke internetového obchodu, nevznikajú žiadne práva na používanie registrovaných značiek, obchodných názvov, firemných log, ai., Ak nie je v konkrétnom prípade zmluvou stanovené inak.

 

2.4. VOP sú k stiahnutiu na adrese http://rajpneu.sk/obchodne-podmienky  

 

2.5. Ustanovenia odlišné od VOP je možné dojednať v kúpnej zmluve. Odlišné dojednania v kúpnej zmluve majú prednosť pred ustanoveniami VOP.

 

2.6. Ustanovenia VOP sú neoddeliteľnou súčasťou kúpnej zmluvy. Kúpna zmluva a VOP sú vyhotovené v slovenskom jazyku. Kúpnu zmluvu možno uzavrieť v slovenskom jazyku a slovenskom a poľskom jazyku.

 

2.7. Znenie VOP môže predávajúci kedykoľvek meniť či dopĺňať; obmedzenia podľa ustanovenia § 1752 ods. 2 Občianskeho zákonníka sa teda neuplatňuje. Týmto ustanovením nie sú dotknuté práva a povinnosti vznikajúce po dobu účinnosti predchádzajúceho znenia VOP. Predávajúci oznámi kupujúcemu zmenu VOP na e-mailovú adresu, ktorú kupujúci predávajúcemu oznámil pri registrácii podľa čl. 3 ods. 3.1 VOP. Ak kupujúci nebude so zmenou VOP súhlasiť, je oprávnený Zmluvu o užívaní webového rozhrania obchodu vypovedať v lehote 15 kalendárnych dní odo dňa, keď mu bola predávajúcim na uvedenú e-mailovú adresu odoslaná správa o zmene VOP. Výpoveď kupujúceho musí byť vykonaná formou správy doručené na e-mailovú adresu info@rajpneu.sk a musí v nej byť uvedené, že kupujúci zmluvu o užívaní webového rozhrania obchodu vypovedá z dôvodu nesúhlasu s oznámenou zmenou VOP. Pokiaľ kupujúci vo vyššie uvedenej lehote zmluvu o užívaní webového rozhrania obchodu nevypovie, bude sa obsah zmluvy o užívaní webového rozhrania obchodu riadiť zmeneným znením VOP počínajúc 16. kalendárnym dňom odo dňa, kedy predávajúci kupujúcemu odoslal správu o zmene VOP. Pokiaľ kupujúci zmluvu o užívaní webového rozhrania obchodu vo vyššie uvedenej lehote vypovie, je zmluva zrušená 16. kalendárnym dňom odo dňa, kedy predávajúci kupujúcemu odoslal správu o zmene VOP. Pre vylúčenie pochybností predávajúci výslovne uvádza, že obsah zmlúv o užívaní webového rozhrania obchodu sa bude (s výnimkou prípadu, keď kupujúci v prípade ohlásené zmeny VOP nevypovie zmluvu o užívaní webového rozhrania obchodu podľa tohto ustanovenia VOP) vždy riadiť znením VOP účinným v čase uzavretia zmluvy o užívaní webového rozhrania obchodu; obsah jednotlivých kúpnych zmlúv sa bude riadiť vždy tým znením VOP, ktoré je účinné v čase uskutočnenia objednávky.

 

2.8. Fotografie uvedené na webovej stránke zodpovedajú skutočnému stavu. Fotografie dezénu pneumatík sa však môžu líšiť v závislosti od rozmeru pneumatiky.

 

3. UŽÍVATEĽSKÝ ÚČET

 

3.1. Na základe registrácie kupujúceho vykonanej na webovej stránke môže kupujúci pristupovať do svojho užívateľského rozhrania. Zo svojho užívateľského rozhrania môže kupujúci činiť objednávky tovaru (ďalej len "užívateľský účet"). V prípade, že to webové rozhranie obchodu umožňuje, môže kupujúci činiť objednávky tovaru tiež bez registrácie priamo z webového rozhrania obchodu.

 

3.2. Pri registrácii na webovej stránke a pri objednávaní tovaru je kupujúci povinný uvádzať správne a pravdivo všetky údaje. Údaje uvedené v užívateľskom účte je kupujúci pri akejkoľvek zmene povinný najneskôr do 15 dní od vzniku zmeny v používateľskom účte aktualizovať. Kupujúci je povinný všetky údaje oznámené predávajúcemu v rámci registrácie, príp. v rámci činenia objednávky ešte pred odoslaním vyplneného formulára starostlivo skontrolovať a prípadné chyby riadne opraviť. Údaje uvedené kupujúcim v užívateľskom účte a pri objednávaní tovaru sú predávajúcim považované za správne a predávajúci nie je povinný overovať ich pravdivosť.

 

3.3. Prístup k užívateľskému účtu je zabezpečený užívateľským menom a heslom (ďalej len "prístupové údaje"). Kupujúci je povinný zachovávať mlčanlivosť ohľadom informácií potrebných na prístup do jeho užívateľského účtu a berie na vedomie, že predávajúci nenesie zodpovednosť za akúkoľvek ujmu (vrátane škôd ako ujmy na majetku), ktorá vznikne v dôsledku porušenia tejto povinnosti zo strany kupujúceho.

 

3.4. Kupujúci nie je oprávnený umožniť využívanie používateľského účtu tretím osobám. Kupujúci je povinný predávajúceho bez zbytočného odkladu informovať, ak má akékoľvek podozrenie na zneužitie alebo sprístupneniu svojich prístupových údajov tretej osobe. V prípade odôvodnené obavy, že dochádza alebo môže dôjsť k zneužitiu prístupových údajov kupujúceho, je predávajúci oprávnený užívateľský účet kupujúceho zablokovať, prípadne ho vyzvať k zmene hesla.

 

3.5. Predávajúci môže zmluvu o využívaní webového rozhrania vypovedať bez výpovednej doby (tj okamžite) v prípade, že kupujúci svoj užívateľský účet dlhšie ako 5 rokov nevyužíva, či v prípade, keď kupujúci poruší svoje povinnosti zo zmluvy o užívaní webového rozhrania obchodu alebo z kúpnej zmluvy ( vrátane VOP). Kupujúci môže zmluvu o využívaní webového rozhrania vypovedať kedykoľvek vo výpovednej dobe 15 kalendárnych dní od účinnosti výpovede. Výpoveď je účinná dňom, kedy je doručená na e-mailovú adresu zmluvné strany, ktoré ich adresovaná. Výpoveď zmluvy o užívaní webového rozhrania obchodu má za následok zrušenie užívateľského účtu.

 

3.6. Kupujúci berie na vedomie, že užívateľský účet či webová stránka nemusí byť dostupné nepretržite, a to najmä s ohľadom na nutnú údržbu hardvérového a softvérového vybavenia predávajúceho, popr. nutnú údržbu hardvérového a softvérového vybavenia tretích osôb.

 

3.7 Kupujúci berie na vedomie, že programové vybavenie a ďalšie súčasti tvoriace webové rozhranie obchodu (vrátane fotografií ponúkaného tovaru) sú chránené autorským právom. Kupujúci sa zaväzuje, že nebude vykonávať žiadnu činnosť, ktorá by mohla jemu alebo tretím osobám umožniť neoprávnene zasahovať či neoprávnene užiť programové vybavenie alebo ďalšie súčasti tvoriace webové rozhranie obchodu.

 

3.8 Kupujúci nie je oprávnený pri využívaní webového rozhrania obchodu používať mechanizmy, programové vybavenie alebo iné postupy, ktoré by mohli mať negatívny vplyv na prevádzku webového rozhrania obchodu. Webové rozhranie obchodu je možné užívať len v rozsahu, ktorý nie je na úkor práv ostatných zákazníkov predávajúceho a ktorý je v súlade s jeho určením. Kupujúci berie na vedomie, že predávajúci nenesie zodpovednosť za ujmu (vrátane škody ako ujmy na imanie) vzniknutú v dôsledku nezákonného zasahovania tretích osôb do webovej stránky alebo v dôsledku zneužitia webovej stránky treťou osobou v rozpore s jej účelom.

 

4. UZATVORENIE KÚPNEJ ZMLUVY

 

4.1. Všetka prezentácia tovaru umiestnená vo webovom rozhraní obchodu www.rajpneu.cz je informatívneho charakteru a predávajúci nie je povinný uzatvoriť kúpnu zmluvu ohľadom tohto tovaru. Ustanovenie § 1732 ods. 2 Občianskeho zákonníka sa nepoužije.

 

4.2. Webové rozhranie obchodu obsahuje informácie o tovare, a to vrátane uvedenia cien jednotlivého tovaru. Ceny tovaru sú uvedené vrátane dane z pridanej hodnoty a všetkých súvisiacich poplatkov. Ceny tovaru zostávajú v platnosti po dobu, kedy sú zobrazované vo webovom rozhraní obchodu. Týmto ustanovením nie je obmedzená možnosť predávajúceho uzatvoriť kúpnu zmluvu za individuálne dohodnutých podmienok.

 

4.3. Webové rozhranie obchodu obsahuje aj informácie o nákladoch spojených s balením a dodaním tovaru. Informácie o nákladoch spojených s balením a dodaním tovaru uvedené vo webovom rozhraní obchodu platí len v prípadoch, keď je tovar doručovaný v rámci územia Českej republiky, Slovenské republiky a Poľska.

 

4.4. Pre objednanie tovaru je kupujúci povinný vyplniť objednávkový formulár vo webovom rozhraní obchodu. Objednávkový formulár obsahuje najmä informácie o:

 

4.4.1. objednávanom tovaru (objednávaný tovar "vloží" kupujúci do elektronického nákupného košíka webového rozhrania obchodu),

 

4.4.2. spôsobe úhrady kúpnej ceny tovaru, údaje o požadovanom spôsobe doručenia objednávaného tovaru a informácie o nákladoch spojených s dodaním tovaru (ďalej spoločne len ako "objednávka").

 

4.5. Pred zaslaním objednávky predávajúcemu, tj. Uskutočnením objednávky, je kupujúcemu umožnené skontrolovať a meniť údaje, ktoré do objednávky kupujúci vložil, a to aj s ohľadom na možnosť kupujúceho zisťovať a opravovať chyby vzniknuté pri zadávaní dát do objednávky. Objednávku odošle kupujúci predávajúcemu kliknutím na tlačidlo "odoslať objednávku". Údaje uvedené v objednávke sú predávajúcim považované za správne a predávajúci nie je povinný overovať ich pravdivosť. Predávajúci bezodkladne po obdržaní vykonanej objednávky toto obdržaní kupujúcemu potvrdí elektronickou poštou, a to na adresu e-mailovej adresy kupujúceho uvedenú v používateľskom rozhraní či v objednávke (ďalej len "e-mailová adresa kupujúceho").

 

4.6. Predávajúci je vždy oprávnený v závislosti na charaktere objednávky (množstvo tovaru, výška kúpnej ceny, predpokladané náklady na dopravu) požiadať kupujúceho o dodatočné potvrdenie objednávky (napríklad písomne či telefonicky).

 

4.7. Jednotlivé kúpna zmluva medzi predávajúcim a kupujúcim vzniká, resp. je uzavretá doručením prijatia odpisu objednávky (potvrdenie objednávky), ktorá je predávajúcim zaslané kupujúcemu elektronickou poštou, a to na adresu e-mailovej adresy kupujúceho; uvedené platí len pre tovar, ktorý je na webovom rozhraní obchodu označené ako "skladom".

 

4.8. Kupujúci dostane potvrdenie objednávky na zadanú e-mailovú adresu, pričom daňový doklad obsahujúci základné údaje zmluvy dostane kupujúci na e-mailovú adresu pred odovzdaním tovaru dopravcovi alebo pri osobnom prevzatí tovaru na prevádzke.

 

4.9.  V prípade, že objednaný tovar nie je skladom, vzniká kúpna zmluva medzi predávajúcim a kupujúcim po odsúhlasení oboch zmluvných strán o dostupnosti a výšku ceny tovaru u dodávateľa predávajúceho. Predávajúci bezodkladne získa informácie o dostupnosti a cene, ktoré odovzdá kupujúcemu pomocou e-mailovej správy na adresu uvedenú v objednávke (ďalej len "nový návrh kúpnej zmluvy"). Kupujúci je povinný do siedmich (7) dní od doručenia informácie o dostupnosti a ceny tovaru predávajúcemu oznámiť, či si želá uzavrieť jednotlivú kúpnu zmluvu aj za podmienok, ktoré mu predávajúci oznámil v novom návrhu kúpnej zmluvy, inak sa má za to, že si kúpna zmluvu nepraje uzavrieť.

 

4.10. Kupujúci súhlasí s použitím komunikačných prostriedkov na diaľku pri uzatváraní kúpnej zmluvy. V súlade s ustanovením § 1820 Občianskeho zákonníka predávajúci kupujúcemu oznamuje, že:

a) Náklady vzniknuté kupujúcemu pri použití komunikačných prostriedkov na diaľku v súvislosti s uzatvorením kúpnej zmluvy a zmluvy o užívaní webového rozhrania obchodu (náklady na internetové pripojenie, náklady na telefónne hovory) si hradí kupujúci sám, pričom tieto náklady sa nelíši od základnej sadzby.

b) Z titulu zmluvy o užívaní webového rozhrania nie je kupujúci povinný predávajúcemu hradiť žiadnu odplatu (tj. Ani zálohy na úhradu alebo podobné platby). V prípade, že kupujúci bude povinný zaplatiť z titulu uzatvorenej kúpnej zmluvy zálohu alebo obdobnú platbu, oznámi predávajúci túto informáciu kupujúcemu pri uzatváraní jednotlivej kúpnej zmluvy; týmto nie je dotknuté ustanovenie čl. 5.8 VOP.

c) Podmienky, lehota a postupy na uplatnenie práva na odstúpenie od kúpnej zmluvy sú pre lepšiu prehľadnosť upravené samostane v ustanovení čl. 6 VOP; od zmluvy o užívaní webového rozhrania obchodu môže kupujúci v postavení spotrebiteľa odstúpiť bez udania dôvodu do 14 dní od jej uzavretia, pre odstúpenie možno využiť vzorový formulár, ktorý je zverejnený na webovej stránke. V prípade odstúpenia od zmluvy o užívaní webového rozhrania obchodu nie je kupujúci povinný hradiť žiadnu úhradu alebo platbu ani jej časť; vo zvyšku sa pre odstúpenie od zmluvy o užívaní webového rozhrania obchodu uplatní primerane ustanovenie čl. 6 VOP. 

d) Predávajúci je oprávnený na poskytovanie plnenia podľa jednotlivých kúpnych zmlúv na základe živnostenského oprávnenia. Živnostenskú kontrolu vykonáva v rámci svojej pôsobnosti príslušný živnostenský úrad. Dozor nad oblasťou ochrany osobných údajov vykonáva Úrad na ochranu osobných údajov.

e) Slovenská obchodná inšpekcia vykonáva vo vymedzenom rozsahu okrem iného dohľad nad dodržiavaním zákona č. 634/1992 Zb. O ochrane spotrebiteľa, v znení neskorších predpisov. V zmysle ustanovenia § 1820 ods. 1) písmeno j) Občianskeho zákonníka oznamuje predávajúci, že s mimosúdne sťažností sa spotrebiteľ môže obrátiť na kontrolný orgán, ktorým je Slovenská obchodná inšpekcia (www.coi.cz). Česká obchodná inšpekcia vybavuje mimosúdne sťažnosti spotrebiteľov spôsobom a za podmienok stanovených príslušnými právnymi predpismi; Slovenská obchodná inšpekcia je navyše príslušná takisto k mimosúdnemu riešeniu spotrebiteľských sporov zo zmlúv podľa VOP.

Česká obchodní inspekce

Ústřední inspektorát - oddělení ADR

Štěpánská 15, 120 Praha 2

Domovská stránka: http://www.coi.cz/ e-mail: adr@coi.cz web: adr.coi.cz

Zahájit alternativní řešení sporu je rovněž možné prostřednictvím on-line formuláře na stránkách https://webgate.ec.europa.eu/odr/

 

5. CENA TOVARU A PLATOBNÉ PODMIENKY

 

5.1. Informácie o tovare a cene tovaru uvádzané predávajúcim zodpovedajú skutočnosti s výnimkou zjavné chyby alebo vyčerpania zásob. Ceny sú prezentované vrátane daní a poplatkov; výška cien však nezahŕňa náklady na doručenie tovaru kupujúcemu a náklady na balenie tovaru.

 

5.2. Ak sa vzťahuje na tovar povinnosť uvádzať náklady na spätný odber použitých pneumatík a spracovanie a využitie odpadových pneumatík podľa zákona č. 185/2001 Zb. O odpadoch, boli tieto zahrnuté do predajnej ceny a ich výška je 3,15 Kč / 1 kg.

 

5.3. Cenu tovaru a prípadné náklady spojené s dodaním tovaru kupujúcemu podľa kúpnej zmluvy môže kupujúci uhradiť predávajúcemu nasledujúcimi spôsobmi:

 

    • v hotovosti v prevádzke predávajúceho na adrese K & K PNEU s.r.o., Hlavní 1610, 739 34 Šenov
    • v hotovosti v prevádzke predávajúceho na adrese adrese K & K PNEU s.r.o., Česká 3145/51 700 30 Ostrava - Zábřeh
    • platobnou kartou vo všetkých prevádzkach predávajúceho - iba kupujúci v postavení spotrebiteľa
    • v hotovosti na dobierku v mieste určenom kupujúcim v objednávke
    • bezhotovostne prevodom na účet predávajúceho č. 425254786/0900, vedený u spoločnosti Slovenská Sporiteľňa a.s. (Ďalej len "účet predávajúceho")

 

5.4. V závislosti od spôsobu platby predávajúci nebude požadovať žiadne peňažné plnenie nad rámec ceny a nákladov a uvedených v čl. 5.1 VOP.

 

5.5. Spoločne s kúpnou cenou tovaru je kupujúci povinný zaplatiť predávajúcemu aj náklady spojené s balením a dodaním tovaru v dohodnutej výške. Ak nie je vo VOP uvedené výslovne inak, rozumie sa kúpnou cenou aj náklady spojené s balením a s dodaním tovaru.

 

5.6. V prípade platby v hotovosti a v prípade platby na dobierku je kúpna cena splatná pri prevzatí tovaru. V prípade bezhotovostnej platby je kúpna cena splatná do 10 dní od uzavretia kúpnej zmluvy, pokiaľ nie je dohodnuté inak.

 

5.7. V prípade bezhotovostnej platby je kupujúci povinný uhrádzať kúpnu cenu tovaru spolu s uvedením variabilného symbolu platby, ktorý kupujúcemu oznámi predávajúci. V prípade bezhotovostnej platby je záväzok kupujúceho uhradiť kúpnu cenu splnený okamihom pripísania príslušnej čiastky na účet predávajúceho.

 

5.8. Predávajúci je oprávnený, najmä v prípade, že zo strany kupujúceho nedôjde k dodatočnému potvrdenie objednávky (čl. 4.6 VOP), požadovať uhradenie celej kúpnej ceny ešte pred odoslaním tovaru kupujúcemu. Ustanovenie § 2119 ods. 1 Občianskeho zákonníka sa nepoužije.

 

5.9. Prípadné zľavy z ceny tovaru poskytnuté predávajúcim kupujúcemu nemožno vzájomne kombinovať.

 

5.10. Ak je to v obchodnom styku obvyklé alebo ak je tak ustanovené všeobecne záväznými právnymi predpismi, vystaví predávajúci ohľadom platieb realizovaných na základe kúpnej zmluvy kupujúcemu daňový doklad - faktúru. Predávajúci K & K PNEU s.r.o. je platcom dane z pridanej hodnoty. Daňový doklad - faktúru vystaví predávajúci kupujúcemu po uhradení ceny tovaru a zašle ho v elektronickej podobe na e-mailovú adresu kupujúceho.

 

5.11. Podľa zákona o evidencii tržieb je predávajúci povinný vystaviť kupujúcemu účtenku. Zároveň je povinný zaevidovať prijatú tržbu u správcu dane online; v prípade technického výpadku potom najneskôr do 48 hodín.

 

6. ODSTÚPENIE OD KÚPNEJ ZMLUVY

 

6.1. Kupujúci berie na vedomie, že od kúpnej zmluvy o dodávke tovaru, ktorý bol upravený podľa priania kupujúceho alebo pre jeho osobu, nemožno odstúpiť. Ďalšie prípady zmlúv, od ktorých kupujúci nemôže odstúpiť (ak nie je v jednotlivej kúpnej zmluve výslovne dojednané inak) sú upravené v ustanovení § 1837 občianskeho zákonníka.

 

6.2 Ustanovenie čl. 6.1, 6.3 a 6.4 VOP neplatí pre kupujúcich v postavení podnikateľov, ktorí môžu od kúpnej zmluvy odstúpiť len v prípadoch ustanovených tými ustanoveniami Občianskeho zákonníka, ktorých cieľom nie je ochrana spotrebiteľa.

 

6.3 PRÁVO ODSÚPIŤ OD ZMLUVY, KTORÉ SVEDČIA KUPUJÚCIM V POSTAVENÍ SPOTREBITEĽOV

6.3.1 Kupujúci v postavení spotrebiteľa má právo do 14 dní odstúpiť od uzatvorenej kúpnej zmluvy bez udania dôvodu.

6.3.2 Kupujúci v postavení spotrebiteľa má právo odstúpiť:

a) od uzatvorenej kúpnej zmluvy bez udania dôvodu v lehote 14 dní odo dňa nasledujúceho po dni, keď kupujúci v postavení spotrebiteľa alebo ním určená tretia osoba (iná ako prepravca) prevezme tovar,

b) v prípade uzavretia zmluvy, ktorej predmetom je niekoľko druhov tovaru alebo dodanie niekoľkých častí, v lehote 14 dní odo dňa nasledujúceho po dni, keď kupujúci v postavení spotrebiteľa alebo ním určená tretia osoba (iná ako prepravca) prevezme poslednej dodávku tovaru,

c) v prípade uzatvorenia zmluvy na pravidelné dodávky tovaru počas vymedzeného obdobia v lehote 14 dní odo dňa nasledujúceho po dni, keď kupujúci v postavení spotrebiteľa alebo ním určená tretia osoba (iná ako prepravca) prevezme prvú dodávku tovaru.

6.3.3 Pri uplatnení práva na odstúpenie od kúpnej zmluvy musí kupujúci v postavení spotrebiteľa o svojom odstúpení od kúpnej zmluvy informovať predávajúceho, tj obchodná spoločnosť K & K PNEU s.r.o., so sídlom Hlavní 1610, 739 34 Šenov, e-mail: info@rajpneu.sk , formou jednostranného právneho rokovania (napríklad listom zaslaným prostredníctvom prevádzkovateľa poštových služieb alebo e-mailom). Kupujúci v postavení spotrebiteľa môže použiť aj vzorový formulár na odstúpenie od zmluvy, nie je to však jeho povinnosťou. Na webovej stránke predávajúceho www.rajpneu.cz môže kupujúci v postavení spotrebiteľa tiež elektronicky vyplniť a odoslať formulár na odstúpenie od zmluvy dostupný na www.rajpneu.sk/obchodne-podmienky/vzor-oznamenie-o-odstupeni-od-kupnej-zmluvy alebo akékoľvek iné jednoznačné oznámenie. Využijete Ak kupujúci v postavení spotrebiteľa tejto možnosti, predávajúci mu obratom zašle potvrdenie o prijatí takéhoto odstúpenia od zmluvy.

6.3.4 Aby bola dodržaná lehota na odstúpenie od kúpnej zmluvy, postačuje odoslať odstúpenia od zmluvy pred uplynutím príslušnej lehoty.

6.4 DÔSLEDKY ODSTÚPENIA OD ZMLUVY

6.4.1 Ak kupujúci v postavení spotrebiteľa odstúpi od kúpnej zmluvy, vráti mu predávajúci bez zbytočného odkladu, najneskôr do 14 dní odo dňa, keď predávajúcemu došlo oznámenie o odstúpení od zmluvy, všetky platby, ktoré od neho predávajúci obdržal, vrátane nákladov na dodanie (okrem dodatočných nákladov vzniknutých v dôsledku spôsobu dodania zvoleného kupujúcim v postavení spotrebiteľa, ktorý je iný ako najlacnejší spôsob štandardného dodania ponúkaný predávajúcim). Pre vrátenie platieb použije predávajúci rovnaký platobný prostriedok, ktorý použil pre pôvodnej transakcii kupujúci v postavení spotrebiteľa, ak kupujúci v postavení spotrebiteľa výslovne neurčil inak. Týmto kupujúcemu v postavení spotrebiteľa v žiadnom prípade nevzniknú ďalšie náklady. Predávajúci vráti platbu až po obdržaní vráteného tovaru alebo ak preukáže kupujúci v postavení spotrebiteľa, že tovar odoslal späť, podľa toho, čo nastane skôr.

6.4.2 

a) PREVZATIE TOVARU

Kupujúci v postavení spotrebiteľa je povinný tovar bez zbytočného odkladu, najneskôr do 14 dní odo dňa, keď došlo k odstúpeniu od tejto zmluvy, zaslať späť alebo ich odovzdať na adrese obchodnej spoločnosti K & K PNEU s.r.o., so sídlom Hlavní 1610, 739 34 Šenov, prípadne na adrese prevádzky Česká 3145/51 700 30 Ostrava - Zábřeh. Lehota sa považuje za zachovanú, ak kupujúci v postavení spotrebiteľa odošle tovar späť pred uplynutím 14 dní.

b) NÁKLADY SPOJENÉ S VRÁTENÍM TOVARU

Kupujúci v postavení spotrebiteľa ponesie priame náklady spojené s vrátením tovaru. Maximálne náklady sú u každého tovaru odhadovanej vo výške, ktorá je pre jednotlivé druhy tovaru uvedená v EUR v čl. 6.4.3 VOP.

c) ZODPOVEDNOSŤ ZA ZNÍŽENIE HODNOTY VRATENÉHO TOVARU

Kupujúci v postavení spotrebiteľa zodpovedá iba za zníženie hodnoty tovaru v dôsledku zaobchádzania s týmto tovarom iným spôsobom, než ktorý je potrebný na zistenie povahy a vlastnosťami tovaru, vrátane jeho funkčnosti.

6.4.3 Špecifikácie maximálnych nákladov spojených s vrátením tovaru:

- pneumatiky: € 16 vč. DPH

- oceľové disky: € 16 vč. DPH

- hliníkové disky: € 16 vč. DPH

- dojazdová kolesá: € 16 vč. DPH

- duše: € 16 vč. DPH

- vložky: € 16 vč. DPH

- ventily: € 16 vč. DPH

- vrecia na pneumatiky: € 16 vč. DPH

 

6.5. V prípade odstúpenia od kúpnej zmluvy z dôvodov, ktoré leží na strane kupujúceho v postavení podnikateľa, môže predávajúci účtovať kupujúcemu náklady spojené s vyskladnením a prepravou tovaru smerom ku kupujúcemu a späť. Vyššie nákladu sa riadi aktuálnym cenníkom daného prepravcu prípadne špedičnej spoločnosti, ktorá prepravu tovaru zabezpečovala.

 

6.6. Ak je vrátený tovar poškodený porušením povinností kupujúceho, je predávajúci oprávnený voči kupujúcemu uplatniť nárok na náhradu zníženie hodnoty tovaru a započítať ho na sumu, ktorú je povinný kupujúcemu z dôvodu odstúpenia vrátiť.

 

6.7. Do doby prevzatia tovaru kupujúcim je predávajúci oprávnený kedykoľvek od kúpnej zmluvy odstúpiť. V takomto prípade vráti predávajúci kupujúcemu kúpnu cenu bez zbytočného odkladu, a to bezhotovostne na účet určený kupujúcim.

 

6.8. Ak Vracia kupujúci tovar osobne v prevádzke predávajúceho, vráti predávajúci vyššie uvedené platby do 7 dní od odstúpenia od zmluvy kupujúcemu.

 

7. OSOBNÉ PREVZATIE TOVARU

 

7.1. Osobné prevzatie tovaru je možné v prevádzkach predávajúceho, a to podľa zvoleného miesta v objednávke.

 

7.2. Je li tovar skladom v prevádzkarni totožné s prevádzkarňou zvolenú na objednávke, je možné tovar vyzdvihnúť ihneď po odoslaní objednávky, podľa prevádzkovej doby prevádzkarne.

 

7.3. Je li tovar skladom v prevádzkarni rozdielne s prevádzkarňou zvolenú na objednávke je možné tovar vyzdvihnúť na druhý pracovný deň, podľa prevádzkovej doby prevádzky a to ihneď po potvrdení prevádzkarne, ktoré kupujúci obdrží na e-mailovú adresu uvedenú v objednávke.

 

7.4. Ak neprevezme kupujúci v postavení spotrebiteľa tovaru do 14 dní od uzatvorenia kúpnej zmluvy a kupujúci v postavení podnikateľa do 7 pracovných dní od uzavretia kúpnej zmluvy, jedná sa o porušenie povinnosti kupujúceho, pre ktoré má predávajúci právo odstúpiť od uzatvorenej kúpnej zmluvy.

 

 

8. DORUČOVANIE TOVARU

 

8.1. V prípade, že si kupujúci nevyzdvihne tovar osobne, je doprava tovaru kupujúcemu realizovaná treťou osobou - najčastejšie špedičnou spoločnosťou.

 

8.2. V prípade, že je spôsob dopravy dohodnutý na základe osobitného požiadavky kupujúceho, nesie kupujúci riziko a prípadné dodatočné náklady spojené s týmto spôsobom dopravy.

 

8.3. Predávajúci dodá tovar kupujúcemu kompletný, zvyčajne do dvoch (2) pracovných dní od uzavretia kúpnej zmluvy, ak u jednotlivého tovaru nie inú lehotu na dodanie. Ak je pri tovare uvedené "skladom", predávajúci tovar spravidla odošle v pracovný deň, kedy došlo k uzavretiu kúpnej zmluvy. Ak bola expedície pre daný pracovný deň už uzavretá (stav expedície znázorňuje semafor na webovom rozhraní obchodu) bude tovar odoslaný nasledujúci pracovný deň. Predávajúci nezodpovedá za meškanie dodanie spôsobené dopravcom alebo z dôvodu dočasné alebo trvalé vyššej moci, ako aj z dôvodu mimoriadnej nepredvídateľné a neprekonateľné prekážky, vzniknuté nezávisle od jeho vôle.

 

8.4. Ak je predávajúci podľa kúpnej zmluvy povinný dodať tovar na miesto určené kupujúcim v objednávke, je kupujúci povinný prevziať tovar pri dodaní a to v deň doručenia v čase od 8:00 - 18:00 hod, a najneskôr pri prevzatí zaplatiť kúpnu cenu tovaru, ak už tak nebolo urobené.

 

8.5. V prípade, že je z dôvodov na strane kupujúceho nutné tovar doručovať opakovane alebo iným spôsobom, než bolo uvedené v objednávke, je kupujúci povinný uhradiť náklady spojené s opakovaným doručovaním tovaru, resp. náklady spojené s iným spôsobom doručenia.

 

8.6. Pri prevzatí tovaru od dopravcu je kupujúci povinný skontrolovať neporušenosť obalov tovaru av prípade akýchkoľvek závad toto bezodkladne oznámiť dopravcovi, spísať s dopravcom zápis o závadách na obale, prípadne o škode na tovare a toto okamžite ohlásiť predávajúcemu na adresu prevádzky, alebo elektronickou formou na adresu info@rajpneu.sk V prípade zistenia porušenia obalu svedčiaceho o neoprávnenom vniknutí do zásielky nemusí kupujúci zásielku od dopravcu prevziať.

 

8.7. Ďalšie práva a povinnosti strán pri doručovaní tovaru kupujúcemu môžu upraviť osobitné dodacie podmienky predávajúceho, ak sú predávajúcim vydané.

 

8.8. Predávajúci nezodpovedá za meškanie zásielky vzniknuté na strane dopravnej spoločnosti.

 

9. CENA DOPRAVY

 

9.1. CENA DOPRAVY PRE SPOTREBITEĽOV

 

9.1.1. Cena dopravy v rámci SR objednaného tovaru v kategórii  ostatné - agro, moto pri objednávke v celkovej hodnote € 80, - vrátane DPH a viac, hradí prepravné náklady predajcu. Pri objednávke v nižšej hodnote ako € 80, - vrátane DPH, činí dopravné € 10.80, - vrátane DPH za balík a v tomto prípade cenu dopravy hradí kupujúci.

 

9.1.2 Cena dopravy v rámci SR objednaného tovaru v kategórii osobné, VAN, 4x4, ostatné – agro do  váhy 40kg/ks je 4€ za balík vrátane DPH a cenu dopravy hradí kupujúci.

 

9.1.3 Cena dopravy v rámci SR objednaného tovaru v kategórii osobné, VAN, 4x4x, nákladné a agro o váhe 1 kusu 40kg a viac sa cena stanovuje podľa individuálnej ponuky dopravnej spoločnosti, ktorá sa odvíja od veľkosti a váhy zásielky a vzdialenosti prepravy. Cenu dopravy hradí kupujúci.

 

 

9.2. CENY DOPRAVY PRE VEĽKOOBCHODNÝCH PARTNEROV S REGISTRÁCIOU - VEĽKOOBCHODNÁ SPOLUPRÁCA

 

9.2.1. Cenu dopravy pre veľkoobchodných partnerov v rámci SR pri objednávke v hodnote 80, - € vrátane DPH a viac, hradí predávajúci. Pri objednávke v nižšej hodnote, ako 80, - € vrátane DPH činí cena dopravy € 10.8, - vrátane DPH za 1 balík a cenu dopravy hradí kupujúci.

9.2.2 Cena dopravy v rámci SR objednaného tovaru v kategórii osobné, VAN, 4x4, ostatné – agro do  váhy 40kg/ks je 4€ za balík vrátane DPH a cenu dopravy hradí kupujúci.
 

9.2.3 Cena dopravy v rámci SR objednaného tovaru v kategórii osobné, VAN, 4x4x, nákladné a agro o váhe 1 kusu 40kg a viac sa cena stanovuje podľa individuálnej ponuky dopravnej spoločnosti, ktorá sa odvíja od veľkosti a váhy zásielky a vzdialenosti prepravy. Cenu dopravy hradí kupujúci.
 

10. PRÁVA Z VADNÉHO PLNENIA

 

10.1. Práva a povinnosti zmluvných strán ohľadne práv z chybného plnenia sa riadi príslušnými všeobecne záväznými predpismi (najmä ustanoveniami § 1914 až 1925, § 2099 až 2117 a § 2161 až 2174 Občianskeho zákonníka).

 

10.2. Predávajúci zodpovedá kupujúcemu, že tovar pri prevzatí nemá vady. Najmä predávajúci zodpovedá kupujúcemu, že v čase, keď kupujúci tovar prevzal:

 

10.2.1. má tovar vlastnosti, ktoré si strany dohodli, a chýba ak dojednania, má také vlastnosti, ktoré predávajúci alebo výrobca opísal alebo ktoré kupujúci očakával vzhľadom na charakter tovaru a na základe reklamy nimi vykonávané,

 

10.2.2. sa tovar hodí k účelu, ktorý pre jeho použitie predávajúci uvádza alebo ku ktorému sa tovar rovnakého druhu bežne používa,

 

10.2.3. tovar zodpovedá kvalitou alebo prevedením dohovorené vzorky alebo predlohe, ak bola akosť alebo prevedenie určené podľa dohodnutého vzorky alebo predlohy,

 

10.2.4. je tovar v zodpovedajúcom množstve, miere alebo hmotnosti a

 

10.2.5. tovar vyhovuje požiadavkám právnych predpisov.

 

10.3. Ustanovenia uvedené v čl. 10.2 obchodných podmienok sa nepoužijú u tovaru predávaného za nižšiu cenu na vadu, pre ktorú bola nižšia cena dohodnutá, na opotrebenie tovaru spôsobené jeho obvyklým užívaním, u použitého tovaru na vadu zodpovedajúce miere používania alebo opotrebenia, ktorú tovar mal pri prevzatí kupujúcim, alebo ak to vyplýva z povahy tovaru.

 

10.4. Ak sa prejavia vada v priebehu šiestich mesiacov od prevzatia, má sa za to, že tovar bol chybný už pri prevzatí.

 

10.5. Reklamácií alebo uplatnením reklamácie sa podľa týchto VOP rozumie uplatňovaní práv z vád tovaru. Práva z chybného plnenia uplatňuje kupujúci u predávajúceho na adrese jeho prevádzky, v ktorej je prijatie reklamácie možné s ohľadom na sortiment predávaného tovaru, prípadne aj v sídle podnikania predávajúceho. Za okamih uplatnenia reklamácie sa považuje okamih, kedy predávajúci dostal od kupujúceho reklamovaný tovar.

 

10.6. Právo z chybného plnenia kupujúcemu nenáleží, ak kupujúci pred prevzatím tovaru o vade tovaru vedel alebo pokiaľ ju kupujúci sám spôsobil.

 

10.7. Predávajúci nezodpovedá za vady vzniknuté v dôsledku bežného opotrebovania tovaru alebo nedodržania návodu na použitie tovaru.

 

10.8 Kupujúci je oprávnený uplatniť právo zo vady, ktorá sa vyskytne u tovaru, v čase 36 mesiacov od jeho prevzatia. V prípade kúpy už použitého spotrebného tovaru platí, že doba pre uplatnenie práv z chybného plnenia činí polovicu zákonnej doby, tj. 12 mesiacov.

 

10.9. Ďalšie práva a povinnosti strán súvisiace so zodpovednosťou predávajúceho za vady môže upraviť reklamačný poriadok predávajúceho.

 

 

11. ŠKODA NA TOVAR VZNIKNUTÉ PRI PREPRAVE

 

Pri použití špedičnej spoločnosti alebo iného dopravcu sa uplatnenia nároku na náhradu škody na tovar poškodený pri preprave riadi reklamačným poriadkom prepravcu a príslušnými všeobecne záväznými právnymi predpismi. Takto vzniknutú škodu nemožno úspešne vymáhať voči predávajúcemu. 

 

12. REKLAMACE

 

12.1. Kupujúci je povinný uplatniť reklamáciu u predávajúceho alebo osoby určené k oprave bez zbytočného odkladu od zistenia vád. Ak urobí tak písomne alebo elektronicky, mal by uviesť svoje kontaktné údaje, popis vady a požiadavku na spôsob vybavenia reklamácie.
Formulár na stiahnutie tu: http://www.rajpneu.sk/download/reklamace-protokol.pdf

 

12.2. Kupujúci je povinný oznámiť predávajúcemu, aké právo si zvolil, pri oznámení vady alebo bez zbytočného odkladu po oznámení vady. Zmena voľby bez súhlasu predávajúceho je možná len vtedy, žiadal Ak kupujúci opravu vady, ktorá sa ukáže byť neodstrániteľná.

 

12.3. Nezvolí Ak kupujúci svoje právo z podstatného porušenia zmluvy včas, má práva ako pri nepodstatnom porušení zmluvy.

 

12.4. Kupujúci je povinný doložiť, že tovar, ktorý predkladá na reklamáciu, bolo skutočne zakúpené u predávajúceho (najlepšie dokladom o kúpe). Lehota na vybavenie reklamácie beží od odovzdania / doručenia tovaru predávajúcemu. Tovar by mal byť pri preprave zabalené vo vhodnom obale, aby nedošlo k jeho poškodeniu, malo by byť čisté a kompletné.

 

12.5. V případě reklamace uplatněné kupujícím v postavení spotřebitele je prodávající povinen ihned, ve složitých případech nejpozději do tří (3) pracovních dnů, rozhodnout o reklamaci, případně o tom, že je k rozhodnutí potřebné odborné posouzení. Do této lhůty se nezapočítává doba přiměřená podle druhu zboží potřebná k odbornému posouzení vady. Informaci o nutnosti odborného posouzení kupujícímu v této lhůtě sdělí. Reklamace včetně odstranění vady musí být vyřízena bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace, pokud se prodávající s kupujícím v postavení spotřebitele nedohodne na delší lhůtě. Po uplynutí této lhůty má kupující stejná práva, jako by se jednalo o podstatné porušení smlouvy.  Ustanovení tohoto odstavce se nevztahuje na kupující v postavení podnikatelů, u kterých se reklamace řídí příslušnými ustanoveními občanského zákoníku.

 

12.6.  Ak dôjde k výmene tovaru alebo jeho časti, uplatní sa zodpovednosť predávajúceho za vady, ako by išlo o kúpe nového tovaru alebo jeho časti.

 

12.7. Ak nie je umožnené sledovať stav vybavenia reklamácie on-line, zaväzuje sa predávajúci o vybavení reklamácie kupujúceho informovať podľa jeho požiadavky e-mailovou správou alebo prostredníctvom telefónu.

 

12.8. U oprávnenej reklamácie náleží kupujúcemu nahradiť účelne vynaložených nákladov.

 

 

13. VRÁTENIE  TOVARU PODNIKATEL

 

13.1. Kupujúci, ktorý nenakupuje v postavení spotrebiteľa, má možnosť vrátiť objednaný tovar do 14 dní od dátumu prevzatia za predpokladu, že tovar nebol použitý, nebolo na želanie kupujúceho predávajúcim upravené a nebolo poškodené, kupujúci súhlasí so znížením vracané čiastky (bod 13.4 VOP) a predávajúci kupujúcemu vrátenie tovaru odsúhlasí.

 

13.2. Kupujúci je povinný o zámere vrátiť tovar informovať predávajúceho e-mailom alebo telefonicky a následne mu bude potvrdená možnosť vrátenia tovaru, pokiaľ budú splnený všetky podmienky podľa tohto článku 13 VOP.

 

13.3. Tovar je potrebné doručiť na vlastné náklady kupujúceho na adresu K & K PNEU s.r.o. .; Hlavní 1610; 739 34 Šenov u Ostravy; Česká republika.

 

13.4. Vrátená čiastka bude znížená o € 16, vrátane DPH / balík, ako náhrada za náklady, ktoré vznikli predávajúcemu zaslaním tovaru kupujúcemu.

 

13.5. Po obdržaní vráteného tovaru bude predávajúcim vystavený dobropis a zaslaný na e-mailovú adresu kupujúceho a to iba za predpokladu, že suma za tovar bola pripísaná v prospech bankového účtu predávajúceho a splnenia podmienok uvedených v bode 13.1 VOP.

 

13.6. Kupujúci je povinný v čo najkratšom termíne (najneskôr však do 7 dní) dobropis potvrdiť podpisom, pečiatkou a napísať na neho číslo bankového účtu, na ktorý mu majú byť vrátené peňažné prostriedky, a takto potvrdený dobropis zaslať späť predávajúcemu, a to e-mailovú formou , poprípade poštou. Peňažné prostriedky sú predávajúcim štandardne odoslané do 10 dní odo dňa prijatia potvrdeného dobropisu. 

 

13.7 Ustanoveniami tohto článku VOP (čl. 13) nie sú dotknuté ustanovenia čl. 6 VOP a akékoľvek ďalšie ustanovenia VOP alebo všeobecne záväzných právnych predpisov upravujúce odstúpenie od zmluvy v prospech kupujúcich v postavení spotrebiteľa, ktorých aplikácia má u kupujúceho v postavení spotrebiteľa vždy prednosť.

 

14. ĎALŠIE PRÁVA A POVINNOSTI ZMLUVNÝCH STRÁN

 

14.1. Kupujúci nadobúda vlastníctvo k tovaru zaplatením celej kúpnej ceny tovaru predávajúcemu.

 

14.2. Predávajúci nie je vo vzťahu ku kupujúcemu viazaný žiadnymi kódexy správania v zmysle ustanovenia § 1826 ods. 1 písm. e) Občianskeho zákonníka.

 

14.3. Mimosúdne vybavovania sťažností spotrebiteľov zaisťuje predávajúci prostredníctvom elektronickej adresy info@rajpneu.sk. Informáciu o vybavení sťažnosti kupujúceho zašle predávajúci na e-mailovú adresu kupujúceho.

 

14.4. Kupujúci týmto preberá na seba riziko zmeny okolností v zmysle § 1765 ods. 2 Občianskeho zákonníka.

 

15. OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV

 

15.1. Ochrana osobných údajov kupujúceho, ktorý je fyzickou osobou, je poskytovaná zákonom č. 101/2000 Zb. O ochrane osobných údajov, v znení neskorších predpisov (ďalej len "zákon o ochrane osobných údajov"). Dozor nad ochranou osobných údajov vykonáva Úrad na ochranu osobných údajov.

 

15.2. Kupujúci súhlasí so spracovaním týchto svojich osobných údajov: meno a priezvisko, adresa bydliska, identifikačné číslo, daňové identifikačné číslo, adresa elektronickej pošty (e-mailová adresa kupujúceho), telefónne číslo, údajov uvedených v čl. 15.3 VOP a adresy prevádzok (ďalej spoločne všetko len ako "osobné údaje").

 

15.3. Kupujúci súhlasí so spracovaním osobných údajov predávajúcim, a to pre účely realizácie práv a povinností z kúpnej zmluvy a pre účely vedenia používateľského účtu. Toto spracovanie je nevyhnutné na plnenie kúpnej zmluvy a zmluvy o užívaní webového rozhrania obchodu. V prípade, že kupujúci s poskytnutím svojich údajov na tento účel nesúhlasí, nemožno vyššie uvedenej zmluvy uzavrieť. Za týmto účelom sa budú v nevyhnutnom rozsahu spracovávanej identifikačné údaje kupujúceho uvedené pri uzatváraní zmluvy vrátane kontaktných údajov, a ďalej informácie vzťahujúce sa k predmetu zmluvy (napr. Identifikácia tovaru, spôsob úhrady kúpnej ceny vrátane platobných informácií ako je číslo bankového účtu, z ktorého bola úhrada vykonaná pod.). Tento rozsah osobných údajov je predávajúci oprávnený spracovávať za účelom ochrany svojich práv v prípade sporu s kupujúcim.

 

15.4 Ak nezvolí kupujúci inú možnosť, súhlasí so spracovaním osobných údajov predávajúcim tiež pre účely zasielania informácií a obchodných oznámení kupujúcemu (ďalej len "marketingové využitie údajov"). Súhlas so spracovaním osobných údajov v celom rozsahu podľa tohto článku nie je podmienkou, ktorá by sama o sebe znemožňovala uzatvorenie kúpnej zmluvy alebo zmluvy o užívaní webového rozhrania, a kupujúci môže poskytnutý súhlas kedykoľvek odvolať. Predávajúci je k marketingovému využitiu údajov oprávnený používať elektronickú adresu (e-mailovú adresu) a telefónne číslo kupujúceho, a to na základe ustanovenia § 7 ods. 3 zákona č. 480/2004 Zb., O niektorých službách informačnej spoločnosti s tým, že obchodné oznámení sa budú týkať jeho vlastných produktov či služieb podobných tým, ktoré už kupujúcemu poskytol. Podľa ustanovenia § 5 ods. 5 zákona o ochrane osobných údajov je ďalej oprávnený spracovávať osobné údaje v rozsahu meno, priezvisko a adresa za účelom ponuky obchodu a služieb. V oboch prípadoch platí, že tak možno činiť až do vyjadrenia nesúhlasu zo strany kupujúceho.

 

15.5. Ak kupujúci nesúhlasí so zasielaním reklamných ponúk, oznámi túto skutočnosť predávajúcemu písomnou formou alebo na e-mailom na adresu info@rajpneu.sk

 

15.6. Kupujúci berie na vedomie, že je povinný svoje osobné údaje (pri registrácii, vo svojom užívateľskom účte, pri objednávke uskutočnenej z webového rozhrania obchodu) uvádzať správne a pravdivo a že je povinný bez zbytočného odkladu informovať predávajúceho o zmene vo svojich osobných údajoch.

 

15.7. Spracovaním osobných údajov kupujúceho môže predávajúci poveriť tretiu osobu, ako spracovateľa, ak tak urobí, informuje o ňom (vrátane všetkých identifikačných údajov spracovateľa a kontaktu na spracovateľa) kupujúceho prostredníctvom zaslaním správy na jeho e-mailovú adresu. Okrem prenos osobných údajov spracovateľovi predávajúci osobné údaje kupujúceho odovzdá ďalším subjektom len vtedy, ak im bude svedčiť zákonný dôvod pre prístup k údajom (orgány činné v trestnom konaní, iné kontrolné orgány so zákonným splnomocnením pre prístup k informáciám), alebo ak to bude nevyhnutné pre plnenie jeho povinností (dopravcovi apod.), alebo ak to bude nevyhnutné pre ochranu jeho práv (súd). Za príjemcu je považovaný aj spracovateľ osobných údajov. Predávajúci predá osobné údaje kupujúceho vždy len v rozsahu, ktorý zodpovedá účelu odovzdanie.

 

15.8. Osobné údaje budú spracovávané po dobu neurčitú. Osobné údaje budú spracovávané v elektronickej podobe automatizovaným spôsobom alebo v tlačenej podobe neautomatizovaným spôsobom.

 

15.9 PRÁVA KUPUJÚCEHO VO VZŤAHU K OCHRANE JEHO OSOBNÝCH ÚDAJOV

 

Kupujúci má ako subjekt osobných údajov všetka práva priznané zákonom o ochrane osobných údajov a ďalšími právnymi predpismi. Kupujúci má predovšetkým právo požiadať predávajúceho o informáciu o spracovaní osobných údajov k všetkým vyššie uvedeným účely (pozri § 12 zákona o ochrane osobných údajov). Predávajúci je povinný kupujúcemu bez zbytočného odkladu oznámiť aspoň informácie o účele spracovania, osobných údajoch či ich kategóriách, ktoré sú spracovávané, príjemcoch alebo kategóriách príjemcov, ktorým sa osobné údaje sprístupnené a informácie o povahe automatizovaného spracovania, ak sú údaje využívané pre rozhodovanie o právach kupujúceho.

 

15.10. Kupujúci potvrdzuje, že poskytnuté osobné údaje sú presné a že bol poučený o tom, že sa jedná o dobrovoľné poskytnutie osobných údajov.

 

15.11. V prípade, že by sa kupujúci domnieval, že predávajúci alebo spracovateľ (čl. 15.7 VOP) vykonáva spracovanie jeho osobných údajov, ktoré je v rozpore s ochranou súkromného a osobného života kupujúceho alebo v rozpore so zákonom, najmä ak sú osobné údaje nepresné s ohľadom na účel ich spracovania, môže:

 

15.11.1. podľa § 21 zákona o ochrane osobných údajov požiadať predávajúceho alebo spracovateľa o vysvetlenie,

 

15.11.2. požadovať, aby predávajúci alebo spracovateľ odstránil takto vzniknutý stav, najmä sa môže jednať o blokovanie, vykonanie opravy, doplnenie alebo likvidáciu osobných údajov. Ak je žiadosť kupujúceho podľa predchádzajúcej vety uznaná za oprávnenú, predávajúci alebo spracovateľ odstráni okamžite závadný stav. Ak nevyhovie predávajúci alebo spracovateľ žiadosti, má kupujúci právo obrátiť sa priamo na Úrad na ochranu osobných údajov. Týmto ustanovením nie je dotknuté oprávnenie kupujúceho obrátiť sa so svojím podnetom na Úrad na ochranu osobných údajov priamo. Kupujúci má právo sa obrátiť na Úrad na ochranu osobných údajov v každom prípade, keď sa domnieva, dochádza k neoprávnenému spracovaniu jeho osobných údajov (tj. Okrem prípadov kedy kupujúci s vyjadrením predávajúceho k žiadosti nesúhlasí, ale aj vtedy, ak predávajúci na jeho žiadosť o informácie či o nápravu ani nereaguje).

 

15.12. Ak požiada kupujúci o informáciu o spracovaní svojich osobných údajov, je mu predávajúci povinný túto informáciu odovzdať. Predávajúci má právo za poskytnutie informácie podľa predchádzajúcej vety požadovať primeranú úhradu neprevyšujúcu náklady nevyhnutné na poskytnutie informácie.

 

15.11. ZASIELANIE OBCHODNÝCH OZNÁMENÍ A UKLADANIE COOKIES

 

15.11.1 Kupujúci súhlasí so zasielaním informácií súvisiacich s tovarom, službami alebo podnikom predávajúceho na e-mailovú adresu kupujúceho a ďalej súhlasí so zasielaním obchodných oznámení predávajúcim na e-mailovú adresu kupujúceho.

 

15.11.2 Kupujúci súhlasí s ukladaním tzv. Cookies na jeho zariadenie (počítač, tablet, mobilný telefón a pod.). V prípade, že je nákup na webovej stránke možné vykonať a záväzky predávajúceho z kúpnej zmluvy plniť, bez toho aby dochádzalo k ukladaniu tzv. Cookies na počítač kupujúceho, môže kupujúci súhlas podľa predchádzajúcej vety kedykoľvek odvolať.

 

16. DORUČOVANIE SPRÁV

 

16.1. Kupujúcemu môže byť doručovaný na e-mailovú adresu alebo poštovú adresu uvedenú v jeho užívateľskom účte či uvedenú kupujúcim v objednávke.

 

17 . ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

 

17.1. Ak vzťah založený kúpnou zmluvou obsahuje medzinárodný (zahraničný) prvok, potom strany dojednávajú, že vzťah sa riadi slovenským právom. Týmto nie sú dotknuté práva spotrebiteľa vyplývajúce zo všeobecne záväzných právnych predpisov.

 

17.2. Vzájomné spory medzi predávajúcim a kupujúcim rieši všeobecné súdy.

 

17.3. Dozor nad dodržiavaním povinností podľa zákona č. 634/1992 Zb. O ochrane spotrebiteľa, v platnom znení, vykonáva Česká obchodná inšpekcia (www.coi.cz).

 

17.4. Ak je niektoré ustanovenia obchodných podmienok neplatné alebo neúčinné, alebo sa takým stane, namiesto neplatných ustanovení nastúpi ustanovenie, ktorého zmysel sa neplatnému ustanovenia čo najviac približuje. Neplatnosťou alebo neúčinnosťou jedného ustanovenia nie je dotknutá platnosť ostatných ustanovení. Zmeny a doplnky kúpnej zmluvy či obchodných podmienok vyžadujú písomnú formu. Pokiaľ bude akékoľvek ustanovenie týchto OP v rozpore s kogentnými ustanoveniami príslušných všeobecne záväzných právnych predpisov, použije sa pre úpravu práv a povinností uvedených v týchto OP ustanovení všeobecne záväzných právnych predpisov. Pokiaľ bude niektoré ustanovenie VOP v rozpore s ustanovením reklamačného poriadku, použije sa vždy ustanovenia VOP.

 

17.5. Kúpna zmluva vrátane obchodných podmienok je archivovaná predávajúcim v elektronickej podobe a nie je prístupná.

 

18. MIESTO SPÄTNÉHO ODBERU

 

K & K PNEU s.r.o. – Šenov

Hlavní 1610, 739 34 Šenov u Ostravy

 

K & K PNEU s.r.o. – Ostrava

Česká 3145/51, 700 30 Ostrava – Zábřeh

 

Zmeny obchodných podmienok v inej ako obojstranne odsúhlasenej písomnej forme sú vylúčené.

Tieto obchodné podmienky sú účinné od 28. máj 2024.

 

 

 

 

 

Vzor oznámenie o odstúpení od kúpnej zmluvy

Kupujúci:


Meno a priezvisko ………………………………………………

 

Adresa ….………………………………………………………………

 

Telefón a e-mail …………………………………………………

 

Predávajúci:

 

K & K PNEU s.r.o., Hlavní 1610, 739 34 Šenov (u Ostravy), IČ: 258 711 37 DIČ: CZ258 711 37


Vážení,

 

dne ……………………… som prostredníctvom vášho e-shopu www.rajpneu.sk s Vami uzavrel (a) kúpnu zmluvu.

 

Číslo daňového dokladu (faktúry) …………………………………

 

Tento tovar som prevzal(a) dne ………………………………………

 

Vzhľadom k tomu, že zmluva bola uzavretá pomocou internetu, tj. Typického prostriedku komunikácie na diaľku, rozhodol (a) som sa využiť svoje právo podľa ustanovení § 1829 ods. 1 v spojení s § 1818 zákona č. 89/2012 Zb. Občiansky zákonník, v platnom znení, a týmto oznamujem, že od vyššie uvedenej kúpnej zmluvy odstupujem.

 

Od zmluvy odstupujem v plnom rozsahu, tj. Vraciam všetko, čo je uvedené na faktúre ÁNO / NIE *

(nehodiace sa prečiarknite, ak nevraciate všetko, vypíšte zoznam tovaru)


Zoznam tovaru, ktorý vraciam:

 

………………………………………… v počte …………… ks

 

………………………………………… v počte …………… ks

 

………………………………………… v počte …………… ks

 

………………………………………… v počte …………… ks

 

Tovar Vám zasielam späť a zároveň Vás žiadam o poukázaní kúpnej ceny vrátane účtovaného dopravného (uvedené na daňovom doklade, ak tak bolo) vo výške ……………………Eur, v prospech môjho bankového účtu č. …………………………, najneskôr do 14 kalendárnych dní od doručenia tohto odstúpenia od zmluvy.

 

 

V ……………………, dne …………………                                                                                     .................................................

                                                                                                                                      (vlastnoručný podpis)

PŘÍLOHY

.

Tovar bol vložený do košíka.

Celkom máte v košíku:

ks tovar za
PREJSŤ KÚPIŤ POKRAČOVAŤ V NÁKUPE

Zapomenuté heslo